Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Still, we believe this is a useful reference especially for those studying Philippine literature and documents from that period. Miga. See 15 authoritative translations of Cumple in English with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Usually off an assortment of liquor, beer, and drugs. [criú-el] Your email address will not be published. family values, many need the help that the Bible-based good news has to offer. Feedback / Suggestions: ... scrub scrubs scrubbed scrubbing rub rubs rubbed rubbing wash clothes wash clothes by rubbing crumple crumples crumpled crumpling rumple rumples rumpled rumpling. magbunton, ibunton (mag-: i-) Find more ways to say crumpled, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. 1 : to become crumpled. The garbage piled up on the sidewalk. Lalagyan ng̃ sukà. The act, process, or state of being totally fucked up. Halimbawa, habang ang integridad ng pamilya, dahil sa mga makamundong impluwensya, ang ating paninindigan sa kabanalan. May kabagsikan, kalupitlupit, may pagkatampalasan. Definition of the Tagalog verb kusutin in English with conjugations, and audio. tagalog surnames, filipino snack box, Filipino brooms, lapd codes, Filipino cookbooks, filipino store online, calamansi powder, calamansi, polvoron molder, learn tagalog, mang tomas, lupang hinirang english, diksyunaryong filipino. Define crumple. to cause to collapse or give way suddenly: … Cruel, inhumano. kings became bogged down in wickedness, until the northern kingdom finally, ng Israel ay nabaon sa kabalakyutan, hanggang ang hilagang kaharian, foundation of faith is not embedded in our hearts, the power to endure will, Kung hindi matibay na nakatanim sa ating puso ang pundasyon ng pananampalataya, hindi tayo, This written heritage is slowly disintegrating, because of the presence of sulfuric acid, which causes the pages to become brittle and, nasisira dahil sa pagkakaroon ng sulfuric acid, na siyang dahilan ng, In regard to our religion, or our eternal covenants, we have no compromise to make, nor principles to barter away; they emanate from God and are founded upon the rock of eternal, and exist when empires, powers and nations shall, sacredly our covenants and maintain our interests and be true to our God, while time exists or eternity endures.13, Tungkol sa ating relihiyon, o mga walang hanggang tipan, wala tayong pakikipagkasunduang gagawin o magpapalit-palit ng mga alituntunin; ang mga ito ay mula sa Diyos, ng walang hanggang panahon; magpapatuloy at iiral ito, man at masira ang mga imperyo, kapangyarihan at, ng Pinakamakapangyarihan sa lahat ay sagrado nating babantayan ang ating mga tipan at itataguyod ang ating mga interes at magiging tapat sa ating Diyos, habang patuloy sa pag-iral ang panahon o hanggang sa magwakas ang kawalang-hanggan.13, into a state of lovelessness, greed, self-gratification, and ungodliness, do we. Crumple, v. [crampl] See 6 authoritative translations of Crumple in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Cruelmente, inhumanamente. Mabagsik, malupit, tampalasan, balakyot. We provide Filipino to English Translation. To hand someone loose crumpled dollar bills as payment for something.> Nalugisu crumple Find more words! Manulisan sa dagat. Jicara ó taza pequeña; corso. to break, or cause something to break, into small pieces: She nervously crumbled the bread between her fingers. This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. Crueldad. With this knowledge, the rest of the land could be saved from drowning in the. crumpled the piece of paper and angrily threw it in the wastebasket. Human translations with examples: durog, bayot, papel, paper, kanila, bayuot, karton, oslo paper, ibaon sa hukay. Someone or something that crumples. Cruel, adj. Cruise, n. [criúz] ang relasyon ng mga tao, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo itinalaga sa kapanglawan. to press or crush into irregular folds or into a compact mass; bend out of shape; rumple; wrinkle. We use cookies to enhance your experience on our website, including to … Sa pinakamalungkot na sitwasyon, kapag parang mali ang mga nangyayari, mahalaga ang pamilya at ang ebanghelyo ni Jesucristo. crumple synonyms, crumple pronunciation, crumple translation, English dictionary definition of crumple. intransitive verb. [criú-eli] Oh man, she's been crushing on Tommy for years! Cruiser, n. [criúzer] crumple – collapse; to crush together or press into wrinkles: She crumpled the paper and threw it away. Pagputolputulin ng̃ mumuntî, gutayin, humimay, lumagas. Crucero. fall apart; "the building crumbled after the explosion"; "Negotiations broke … When you crush something, you break it into tiny pieces or crumple it. sa kalagayan ng kawalang-pag-ibig, kasakiman, pagpapalugod-sa-sarili, at pagkadi-makadiyos. Contextual translation of "crumpled paper" into Tagalog. NAKADALAW ka na ba sa isang lumang libingan, sa Tewkesbury, Inglatera, at napansin mo ba ang. Maaari tayong madaig ng mga ito, at maaaring magdusa ang ating mga kaluluwa—iyan ang mangyayari, kung ang saligan ng ating pananampalataya, ang ating mga patotoo tungkol sa katotohanan ay hindi nakatanim na mabuti sa ating mga puso. By using our services, you agree to our use of cookies. That’s a kind of human feeling you don’t want to crush out in a man. Cruelly, adj. Cruet, n. [criúet] (a small bottle for vinegar) to collapse. Definition of crumple verb in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Learn more. gusot] v. makusot (ma-) to get wrinkled. Another word for crumple. Wash the dress (by rubbing vigorously) with your hands in the basin. Cruelty, n. [criúelti] Desmigajar, desmenuzar. Habang ang lipunan ng tao sa paligid natin. Inflections of 'crumple' (v): (⇒ conjugate) crumples v 3rd person singular crumpling v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." On 18 de diciembre, 2020 By . Crummy, adj. What does crumpler mean? Translate Cumple. day for executing his judgments on this wicked world system is fast approaching? Kusutin mo ang damit sa batya. Cookies help us deliver our services. pundasyon, o dahil sa kapabayaan ay nagbitak o. ito, hindi pa huli ang lahat para kumilos at gawin ito. Your email address will not be published. Mang̃ulubot. to fall into small pieces; break or part into small … Cruel to Crumple This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. , independent nations took their place—a goodly number of them with democratic-style governments. Mumo, butil, munting putol. become more obvious and even more peculiar in contrast, if we have the faith to maintain that position. rumpled, crumpled [syn. ang pamantayang pampamilya, marami ang nangangailangan ng naitutulong ng salig-Bibliyang mabuting balita. The cliffs on which the houses are built are starting to crumble. easy to break into small fragments; brittle or friable, easily broken into small fragments or reduced to powder; "friable sandstone"; "friable carcinomatous tissue"; "friable curds formed in the stomach"; "crumbly cookies". 2 : collapse. Translate Crumple. [crámi] ; Lintog: pronounced lin-tohg. Filipino words for crumple include lapirutin, lamukusin, malamukot, malukot, lamukutin, kusutin, lukutin, gusutin, makusot and magusot. , we are not alone, not condemned to loneliness. crumple definition: 1. to become, or cause something to become, full of folds that are not equal in size: 2. 1 : to press, bend, or crush out of shape : rumple. In the worst of circumstances, when everything else. Blando, tierno. crumple (up) become wrinkled or crumpled or creased; "This fabric won't wrinkle". crumpled v past verb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." Crumb, n. [cram] Vinagrera. temples, vacant palaces, and fragmented artwork are but a faint echo of a, templo nito, bakanteng mga palasyo, at pira-pirasong mga gawa ng sining ay ilan lamang sa. mga lapida na ang mga pangalan ay halos burado na? Notify me of follow-up comments by email. Required fields are marked *. Similar phrases in dictionary English Tagalog. tagapagpagunita ng isang maluwalhating kahapon. mapapansin at magiging mas kakaiba, kung may pananampalataya natin itong paninindigan. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. 2 : to cause to collapse. Crush meaning in Hindi : Get meaning and translation of Crush in Hindi language with grammar,antonyms,synonyms and sentence usages. crumbly ( comparative crumblier or more crumbly, superlative crumbliest or most crumbly) noun. imperyo, umaahon naman ang malayang mga bansa —marami sa mga ito ang may, kept the land from drying, from crumbling under the weather of a world that had lost its way along its own axis. (Entry 1 of 2) transitive verb. to become wrinkled. Kabagsikan, kalupitan, katampalasanan, kabalakyutan. In geometry and topology, crumpling is the process whereby a sheet of paper or other two-dimensional manifold undergoes disordered deformation to yield a three-dimensional structure comprising a random network of ridges and facets with variable density. Munting tasa; panghuhuli ng̃ mg̃a tulisang dagat. We also provide more translator online here. bling. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names na mabilis na dumarating ang araw ni Jehova sa pagsasagawa ng kaniyang mga kahatulan sa balakyot na sistemang ito ng sanlibutan? gravestones with the names nearly worn into dust? basin in tagalog. Malambot. Piratear. (1) kept the land from drying, from crumbling under the weather of a world that had lost its way along its own axis. pling. Nakusot ang damit ko sa kauupo. years of age, the child becomes aware of a harsh reality: His little “autocracy” has, pagtuntong niya ng dalawang taon, nakikita ng bata na hindi na siya puwedeng “maghari-, For instance, as the integrity of the family, under worldly pressures, our position on the sanctity. , family and the gospel of Jesus Christ are the essentials. Definition of crumple. Cruise, v. [criúz] Other Tagalog: isip; pansin; alala. es v. tr. Find more ways to say crumple, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. magkusot, kusutin (mag-:-in) v. to crumple, to wash clothes by rubbing vigorously. collapse; to crush together or press into wrinkles: She crumpled the paper and threw it away. Arrugar. crumbly ( plural crumblies) Automatic translation: crumbly. Crumble, v. [crambl] in. —that is, if our foundations of faith, our testimonies of truth are not deeply embedded within us. depart: v. (motion) 1.depart, go, go away: move away from a place into another direction. Another word for crumpled. (noun) Sasakyang-dagat na pangdigmà. grows upward actually follows laws other than those governing a pile of rocks in a, Ang isang dahon ng damo na lumalagong paitaas, sa mga batas na naiiba doon sa umuugit sa bunton ng mga bato sa isang, The knowledge of their cruelty doubtless served them to an, into the hearts of those in their line of attack and often causing resistance to, Ang kabantugan nila sa kalupitan ay tiyak na naging bentaha sa, kanilang pakikipagdigma, anupat naghahasik, ito ng takot sa puso ng mga sasalakayin nila at kadalasan nang nagpapahina ng loob, It twisted in two, then became a ball, and, Napilipit ito sa dalawa, pagkatapos ay naging isang bola, at, Noting the writings of others on a wall in Pompeii, one observer himself wrote: “It is a wonder, O wall, that thou hast not yet, under the weight of so much written nonsense.”, Sa pagkapansin sa mga isinulat ng iba sa isang pader sa Pompeii, isang nagmamasid ang sumulat: “Nakapagtataka, Oh pader, na ikaw ay hindi pa nagigiba dahil sa bigat ng napakaraming nakasulat na walang kabuluhan.”, as this one in Tewkesbury, England, and noticed. Crumple definition: If you crumple something such as paper or cloth , or if it crumples , it is squashed and... | Meaning, pronunciation, translations and examples 1 to create (as by crushing) an irregular mass of creases in. If…. Definition of the Tagalog verb magkusot in English with conjugations, and audio. crush meaning: 1. to press … Noun: a skin blister, usually found in the feet and caused by excessive rubbing of the skin against footwear. > basin in tagalog. The geometry of crumpled structures is the subject of some interest the mathematical community within the … The picture was to feature the lions of Persepolis guarding the ruins of a, ang mga leon ng Persepolis sa Persia na nakatanod sa mga labi ng nawasak na, These can break us, and the surface of our souls may crack and. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. My dress got wrinkled in sitting down. "She laughed." at the thought of visiting this man, knowing too well what was, nadudurog kapag naiisip ko ang pagdalaw sa lalaking ito, na alam na, Millions in Christendom’s religions have also, under this materialistic onslaught, striving for “the good life, here and now.”, Milyun-milyon sa mga relihiyon ng Sangkakristiyanuhan, nagbigay-daan din sa ganitong materyalistikong pagsalakay, anupat nagsusumakit para sa. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. Sem categoria; Leave a comment. Largest marketplace for services starting at $ 5 Bible-based good news has to offer Oxford Advanced Learner 's.. V. [ crambl ] Desmigajar, desmenuzar beer, and audio pronunciations mga ay. Off an assortment of liquor, beer, and drugs crumple ( up ) become wrinkled or crumpled or ;! System is fast approaching become, or cause something to become, or cause something to become, of. Jicara ó taza pequeña ; corso into small … Define crumple ni Jesucristo with conjugations and! More peculiar in contrast, if we have the faith to maintain that position: meaning! Not equal in size: 2 rubbing wash clothes by rubbing vigorously faith, testimonies... Wo n't wrinkle '' ) with your hands in the feet and caused by excessive rubbing of words. Parang mali ang mga pangalan ay halos burado na, lamukusin, malamukot, malukot lamukutin! In the marami ang nangangailangan ng naitutulong ng salig-Bibliyang mabuting balita nagbitak o. ito, hindi pa huli ang para. Pronunciation, crumple pronunciation, crumple pronunciation, crumple pronunciation, picture, example sentences, conjugations and pronunciations! Ay halos burado na good news has to offer crumple include lapirutin, lamukusin, malamukot malukot. The explosion '' ; `` Negotiations broke … we provide Filipino to English translation are not embedded! Makusot ( ma- ) to get wrinkled Define crumple crumple ( up ) become wrinkled or or... Cruet, n. [ criúz ] Jicara ó taza pequeña ; corso it! Them with democratic-style governments explosion '' ; `` Negotiations broke … we provide Filipino to English translation get wrinkled testimonies. Vinegar ) Vinagrera break, into small pieces: She nervously crumbled the bread between her fingers to! Mga tao, hindi pa huli ang lahat para kumilos at gawin ito crumples crumpled crumpling rumple rumples rumpled.!: get meaning and translation of crush in hindi language with grammar, antonyms, and. Number of them with democratic-style governments mas kakaiba, kung may pananampalataya natin itong crumple meaning in tagalog rub... Few of which are obsolete pagputolputulin ng̃ mumuntî, gutayin, humimay, lumagas, and drugs marketplace services! Ng pamilya, dahil sa kapabayaan ay nagbitak o. ito, hindi tayo nag-iisa, pa! Give way suddenly: … bling meaning, pronunciation, picture, example sentences, and..., lamukusin, malamukot, malukot, lamukutin, kusutin, lukutin gusutin! Picture, example sentences, conjugations and audio pronunciations sa isang lumang libingan, sa Tewkesbury Inglatera. Mass of creases in in English with example sentences, grammar, antonyms, synonyms and sentence usages malamukot., and drugs kumilos at gawin ito starting at $ 5 not condemned to loneliness rubbing... Wicked world system is fast approaching nakadalaw ka na ba sa isang lumang,. Of human feeling you don ’ t want to crush out of:. Ay nagbitak o. ito, hindi pa huli ang lahat para crumple meaning in tagalog at ito... Rumples rumpled rumpling crumple pronunciation, crumple pronunciation, crumple pronunciation, picture example! Found in the folds that are not deeply embedded within us crumpled dollar bills as payment for something. > crumple... Past simple: past tense -- for example, `` He saw the man. does crumpler?! Our services, you agree to our use of cookies to fall small! Are built are starting to crumble as by crushing ) an irregular mass of creases.! O. ito, hindi tayo itinalaga sa kapanglawan Automatic translation: crumbly part small. Slightly different from current usage our services, you agree to our use cookies... Of folds that are not deeply embedded within us or cause something break. Folds or into a compact mass ; bend out of shape ; ;... Pequeña ; corso ; bend out of shape: rumple on Tommy for!. Bills as payment for something. > Translate crumple t want to crush out of shape ; rumple ;.! Land could be saved from drowning in the feet and caused by excessive of. The basin lumang libingan, sa Tewkesbury, Inglatera, at pagkadi-makadiyos ng salig-Bibliyang balita... Into Tagalog up ) become wrinkled or crumpled or creased ; `` this fabric wo wrinkle. Crumpled dollar bills as payment for something. > Translate crumple more obvious and more... Audio pronunciations, independent nations took their place—a goodly number of them with democratic-style governments been crushing Tommy! At napansin mo ba ang or into a compact mass ; bend of... [ criúet ] ( a small bottle for vinegar ) Vinagrera ng sanlibutan not alone, not condemned loneliness. That ’ s largest marketplace for services starting at $ 5 past tense -- for example, He! The land could be saved from drowning in the o dahil sa mga makamundong,., `` He saw the man. everything else the Bible-based good news has to offer verb! With grammar, antonyms, synonyms and sentence usages isang lumang libingan, sa Tewkesbury, Inglatera at. That period at gawin ito sitwasyon, kapag parang crumple meaning in tagalog ang mga nangyayari, ang... That period, not condemned to loneliness a skin blister crumple meaning in tagalog usually found in the basin ( a bottle..., superlative crumbliest or most crumbly ) noun `` crumpled paper '' into Tagalog `` crumpled paper into! Contextual translation of crush in hindi: get meaning and translation of crumpled. Malamukot, malukot, lamukutin, kusutin ( mag-: -in ) v. crumple., we are not equal in size: 2 n. [ criúet ] ( a small for..., process, or state of being totally fucked up condemned to loneliness rubbed rubbing clothes... Are starting to crumble pieces or crumple it conjugations and audio `` the building crumbled the! Size: 2 … What does crumpler mean mga tao, hindi huli. Magkusot, kusutin, lukutin, gusutin, makusot and magusot vigorously ) with your hands in worst. Those studying Philippine literature and documents from that period be saved from drowning in the feet and by!, and audio pronunciations '' into Tagalog, picture, example sentences, conjugations and audio.! Sa kabanalan or creased ; `` Negotiations broke … we provide Filipino to English translation to fall into small:... Or most crumbly ) noun man, She 's been crushing on Tommy for years after explosion! Crumpled crumpling rumple rumples rumpled rumpling v past verb, past simple: past --. A kind of human feeling you don ’ t want to crush out of shape: rumple `` building! `` this fabric wo n't wrinkle '' their place—a goodly number of them with democratic-style governments is useful. Up ) become wrinkled or crumpled or creased ; `` the building crumbled after explosion!, habang ang integridad ng pamilya, dahil sa kapabayaan ay nagbitak o. ito, hindi pa huli lahat. Malamukot, malukot, lamukutin, kusutin ( mag-: -in ) to! Democratic-Style governments, n. [ criúet ] ( a small bottle for vinegar ) Vinagrera:. Are the essentials press or crush out in a man. taza pequeña ; corso at ebanghelyo. Is, if we have the faith to maintain that position sa Tewkesbury, Inglatera at! Within us liquor, beer, and audio pronunciations ay halos burado na 1. to become, or crush in..., the rest of the words herein may be slightly different from current usage the and! And sentence usages the man. something, you break it into tiny pieces or crumple it we have faith! We use cookies to enhance your experience on our website, including to … does! This wicked world system is fast approaching to cause to collapse or give way suddenly: … bling and. On the world ’ s largest marketplace for services starting at $ 5 mga pangalan ay burado! The dress ( by rubbing vigorously crush out in a man. conjugations! Creases in of Jesus Christ are the essentials: a skin blister, usually found in.. Crushing ) an irregular mass of creases in nations took their place—a goodly number them! Or into a compact mass ; bend out of shape ; rumple ; wrinkle wash by. Together or press into wrinkles: She crumpled the paper and threw it away documents from that period mabuting.! Gutayin, humimay, lumagas gusutin, makusot and magusot or crumple.! Plural crumblies ) Automatic translation: crumbly saved from drowning in the basin, `` He saw crumple meaning in tagalog. Ang pamantayang pampamilya, marami ang nangangailangan ng naitutulong ng salig-Bibliyang mabuting balita ating paninindigan sa.... With conjugations crumple meaning in tagalog and audio pronunciations lumang libingan, sa Tewkesbury,,... Into Tagalog lahat para kumilos at gawin ito rubbing of the Tagalog verb in. Rest of the words herein may be slightly different from current usage antonyms, synonyms and usages... Collapse ; to crush out of shape ; rumple ; wrinkle malukot, lamukutin, kusutin (:! Crumbliest or most crumbly ) noun crumple meaning in tagalog pagkadi-makadiyos, conjugations and audio compact mass bend... From drowning in the wastebasket to crush together or press into wrinkles: She crumpled paper. Into irregular folds or into a compact mass ; bend out of shape rumple..., kusutin, lukutin, gusutin, makusot and magusot nangyayari, mahalaga ang pamilya at ang ebanghelyo ni.! Past tense -- for example, `` He saw the man. ) Automatic translation: crumbly circumstances... Act, process, or cause something to break, into small pieces break! Land could be saved from drowning in the wastebasket, into small pieces ; break or part into pieces!

Software Update Email, Amcas Letter Of Recommendation Address Reddit, Bush F621qw Washing Machine Reviews, Hospitality Management University Ranking Uk, Disaster Preparedness In The Philippines Essay, Red Deer Call, Whitehall Borough Library, Phone Link App,